تیم خشکشویی آنلاین واش ماش

کاوه اخلاقی

Founder

وحید خلیلی

CEO

سید رضا موحدی

CTO

حسین ملکی

Product Manager

آرمان مشکی

CFO