بیمه لباس

واش ماش از مدرن‌ترین دستگاه‌ها و مواد خشکشویی و شستشو استفاده میکند. این موضوع حفظ کیفیت البسه شما را تضمین می‌کند.

در صورت بروز هرگونه مشکل، البسه شما تحت بیمه حفظ کیفیت می‌باشند. قوانین و مقررات در مورد بافت البسه بیمه کیفیت را مطالعه کنید. پارچه های نوظهور، البسه رنگ شده و دیگر موارد هریک شرایطی متفاوت دارند.